Ίνα FTTA στην κεραία

Εξωτερική καλώδιο οπτικών ινών, FTTH απόθεσης καλώδιο, ίνα ftta.